การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562)