การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการศัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมกลยุทธ 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562)