การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการสรรหาฯ เตรียมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบของ กกท.เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คาดว่าจะสรรหาแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

นายปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมประชุม

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า หลังจากที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทั้ง 2 คน คือนายแพทย์อรรถ นานา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ที่หมดวาระ และนางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้ลาออกเพื่อไปสมัครเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้น ตามระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จะต้องมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินจำนวนหนึ่งคน รวมทั้งด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาจำนวนหนึ่งคน มาเป็นกรรมการบริหารกองทุน จึงมีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางและวิธีการสรรหาให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ กกท. เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ ซึ่งคาดว่าจะได้บุคคลมารับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ภายหลังพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ประกาศใช้ คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนจำนวน 2 คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี นับตั้งแต่รับตำแหน่ง ซึ่งอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้