คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาเห็นชอบเสนองบประมาณเข้าที่ประชุมบอร์ดกองทุนฯกว่า 118 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาเห็นชอบให้เสนอการสนับสนุนงบประมาณเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 118 ล้านบาท

พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และอนุกรรมการร่วมประชุม

โดยคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 20,197,622 บาท แบ่งเป็นโครงการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ จำนวน 7,959,900 บาท รวมทั้งโครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยของนักกีฬาคนปกติ 11,793,122 บาท และนักกีฬาคนพิการ 444,600 บาท

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณการจัดแข่งขันมวยไทยในมหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 6,500,352 บาท และเห็นชอบสนันสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมทั้งการดำเนินการด้านสารต้องห้ามทางกีฬาในการแข่งขันมหกรรมกีฬาและรายการนานาชาติ จำนวน 42,896,920 บาท

ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติ เช่นการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก,ระดับเอเชีย, ระดับชาติและการประชุมนานาชาติ จำนวน 49,323,520 บาท

สรุปแล้ววันนี้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาเห็นชอบให้เสนอการสนับสนุนงบประมาณเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป จำนวนเงินทั้งสิ้น 118,918,414 บาท

โดยที่ประชุมยังได้รับหลักการเห็นชอบให้เพิ่มเติมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโส โดยมอบหมายให้เลขานุการยกร่างการปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ต่อไป

ส่วนกรอบวงเงินประมาณการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับนโยบาย และการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนนั้น คณะอนุกรรมการฯเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินประมาณการ 4,250,000,000 บาท และแผนงานระยะ 4 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2563-2566 ให้พิจารณาจากกรอบวงเงินที่สนับสนุนในปีที่ผ่านมา, ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายการสนับสนุนกีฬาของรัฐ