ขอเชิญนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มาใช้สิทธิเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในวันที่ 18 ส.ค.2562

+

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขอเชิญนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มาใช้สิทธิเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 3 สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล