นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ได้รับความไว้วางใจจากนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อย่างเป็นเอกฉันท์

นายปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ณ ศูนย์การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีพลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายอานัติ ยอดบางเตยพล ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิคแห่งประเทศไทย, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร่วมดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 24 คน รวมทั้งนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เดินทางมาเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ มีนายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังเป็นผู้สมัคร ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มีผู้ลงคะแนนเลือกนายวินัย ทองรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 เป็นบัตรดี จำนวน 24ใบ ไม่มีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จะเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนผลการเลือกตั้งได้ภายในเวลา 3 วัน นับจากวันที่ 18 สิงหาคม 2562 หากพ้นจากนี้จะถือว่านายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และมีการนำเสนอรายชื่อต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อลงนามต่อไป

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 43 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมทั้งสิ้น 13 คน โดยในส่วนมาตรา43(7) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในคณะกรรมการบริหารกองทุน มาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และตามระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
18 สิงหาคม 2562