คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิ่มเติม

นายปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 3 /2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกทาบทาม มารับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเบื้องต้นที่ประชุมรับหลักการ และมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านดำเนินการทาบทาม ผู้มีความเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่ 4 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 และคาดว่าจะนำเสนอ ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในเดือนกันยายน 2562

ทั้งนี้ภายหลังพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ประกาศใช้ คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนจำนวน 2 คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี นับตั้งแต่รับตำแหน่ง ซึ่งอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
20 สิงหาคม 2562