ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ผลักดันให้มีการอนุมัติเงินรางวัลแก่นักกีฬาให้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น

พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานอนุกรรมการร่วมประชุม

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาได้ผลักดันให้มีการอนุมัติเงินรางวัลให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัว รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเงินรางวัล,ทุนการศึกษา และสวัสดิการกีฬา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการแข่งขันในแต่ละประเทศมีการพัฒนาทางด้านกีฬาสูงขึ้น มีความยากที่จะได้มาซึ่งเหรียญรางวัล

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดขอบข่ายการดูแลสวัสดิการให้แก่นักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตลอดจนเรื่องทุนการศึกษา ที่นักกีฬาจะต้องส่งผลงานปัจจุบันเพื่อขอรับทุนกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ผลักดันสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักกีฬา, บุคลากรกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 272 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,840,400 บาท แบ่งเป็นทุนจังหวัด 111 คน เป็นเงิน 6,395,400 บาท และทุนทีมชาติ 161 คน เป็นเงิน28,445,000 บาท

สำหรับการผลักดันการสนับสนุนเงินรางวัล ในปีงบประมาณ 2562 อนุมัติรวมไปแล้ว 90 รายการทั้งรายการระดับนานาชาติ และมหกรรมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,790,750 บาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ได้อนุมัติการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 18 รายการ จาก 13 สมาคมกีฬา รวมทั้งสิ้น 23,693,750 บาท

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล 10 กันยายน 2562