คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาเห็นชอบให้เสนอการสนับสนุนงบประมาณเข้าบอร์ดกองทุนฯกว่า 1,700 ล้านบาท

พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และอนุกรรมการ รวมทั้งพลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล อนุกรรมการร่วมประชุม โดยคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่ออนุมัติให้สนับสนุนงบประมาณดังนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 83,903,318 บาท

2. สนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่อนุรักษ์มวยไทย ในโครงการมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย (ศึกมวยไทยวิถีอีสาน) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5,000,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณเพื่อกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 52,677,960 บาท

3. สนับสนุนงบประมาณการเตรียมนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 1,051,731,643 บาท

4.สนับสนุนแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 80,149,300 บาท แบ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเฉพาะไตรมาส 1 และไตรมาส 2 และการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 20,000,000 บาท

5.สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจำนวน 33,000,000 บาท และการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมทั้งการจัดประชุมระดับนานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 544,823,374 บาท

รวมแล้ววันนี้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาเห็นชอบในหลักการให้เสนอการสนับสนุนงบประมาณเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,791,136,295 บาท

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล 11 กันยายน 2562