ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬารวมกว่า 1,825 ล้านบาท

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย , นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณดังนี้

1.สนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 88,903,318 บาท ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 83,903,318 บาท และการเผยแพร่อนุรักษ์มวยไทย ในโครงการมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย (ศึกมวยไทยวิถีอีสาน) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5,000,000 บาท

2.สนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 1,736,399,481บาท ได้แก่ การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ และ นานาชาติ จำนวน 1,051,731,643 บาท, การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 54,946,504 บาท, การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 52,677,960 บาท, การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 33,000,000 บาท และการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ จำนวน 544,043,374 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมฯยังรับทราบเรื่องมีมติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุน ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา จำนวน 18 รายการ จาก 13 สมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,693,750 บาท

รวมทั้งรับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 แทนนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ที่หมดวาระ ซึ่งปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง

ทั้งนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกองทุนยังได้มอบนโนบายแก่คณะกรรมการกองทุน 3 เรื่องดังนี้
1.ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เป็นรูปธรรม และพัฒนาให้ครอบคลุมไปยังทุกภูมิภาคในอนาคต
2.พิจารณางบประมาณด้านต่างๆอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้คุ้มค่ากับการสนับสนุน และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ โดยต้องบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
3.ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาให้กับนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาของจังหวัด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมสร้างและพัฒนากีฬาไทยสู่สากล
20 กันยายน 2562