การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

354

ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทุนมีกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เป็นประจำทุกปี โดยปีการศึกษา 2563 ได้มีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link-2.pdf

คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link3.pdf

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการและทุนการศึกษากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/link4.pdf