เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์กองทุนฉบับใหม่

กองทุน ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬา เพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดได้ในเว็บกองทุนกีฬา เลือก กฎหมาย/มติ – กดเลือก กฎหมายกองทุน – เลือกประกาศ….

https://nsdf.or.th/wp-content/uploads/2021/08/2563-7ec61090d4.pdf