บอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

เห็นชอบการกำหนดสิทธิให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดจังหวัดในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบการกำหนดสิทธิให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดจังหวัดในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย , พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบการกำหนดสิทธิให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดจังหวัดในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีการบูรณาการในหลายด้าน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2564

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดแนวทาง เงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเสนอขอรับทุนมากขึ้น โดยขอให้ กกท.จังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจารณารายชื่อผู้ขอทุนการศึกษาร่วมกัน และให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามหนังสือถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
8 พฤษภาคม 2563