แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี