ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่ เข้าทำงานวันแรก

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่ เข้าทำงานวันแรก พร้อมยืนยันว่าจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส และจะใช้งบประมาณของกองทุนเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างคุ้มค่าที่สุด

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่ เริ่มทำงานวันแรกอย่างเป็นทางการ โดยช่วงเช้าได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยพระพุทธรูปประจำ กกท., พระพรหม, พระภูมิชัยมงคล หรือพ่อแก่ ,และรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

โดยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ถือฤกษ์ 09.09 น.เข้าห้องทำงาน ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.โดยมีนางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา กล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ขณะเดียวกันยังมีบุคคลในวงการกีฬาร่วมแสดงความยินดีตลอดทั้งวัน

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่งว่า จะต้องทำตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งก็คือการพัฒนากีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งเรื่องสวัสดิการ, เงินรางวัล และการพัฒนานักกีฬา, บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอาชีพและกีฬามวย โดยแผนงานระยะสั้นจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ส่วนแผนระยะกลางและระยะยาว ก็คือการสนับสนุนให้นักกีฬาไทยประบสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาต่างๆให้มากที่สุด โดยจะบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส ให้ถึงนักกีฬา บุคคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด และหากสมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬาใดต้องการนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ก็สามารถเข้ามานำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังเข้ารายการตัวกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และผู้บริหาร กกท. เนื่องในโอกาสเข้าทำงานวันแรกอีกด้วย

ทั้งนี้จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปีละ 2 ครั้ง

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
1 มิถุนายน 2563