ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 3/2563

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่ออนุมัติงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อมเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 2020, พาราลิมปิกเกมส์ 2020 และโอลิมปิกเกมส์ 2024

พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมประชุม

โดยคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่ออนุมัติงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อมเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 2020 ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 6 ธันวาคม 2563, พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 และโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปรารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ยังรับทราบหลักการเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) ที่คาดว่าอาจจะสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 ทั้งนี้ขอให้ กกท.พิจารณาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆด้วย

รวมถึงรับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2-3 ในเรื่องผลการติดตามการดำเนินงาน, การจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของกองทุน, การจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน, การใช้กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในของ กทท., การจัดทำการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการทบทวนตัวชี้วัด

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้จ้าง ดร.สุปราณี คุปตาสา เป็นผู้จัดการกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนกว่าจะครบวาระ 4 ปีตามสัญญาจ้าง

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
11 มิถุนายน 2563