กำหนดวันเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” วันที่ 1 สิงหาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เห็นชอบให้มีการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พร้อมกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ก่อนจะดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะมีการนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในวันลงคะแนน

ทั้งนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะส่งเอกสารประกาศการรับสมัครให้กับนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในสัปดาห์ถัดไป

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

18 มิถุนายน 2563