บอร์ดกองทุนกีฬาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 ในการเก็บตัวฝึกซ้อมมหกรรมกีฬา 4 รายการ รวมกว่า 194 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 แผนงานที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมมหกรรมกีฬา 4 รายการ รวมกว่า 194 ล้านบาท

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย , ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 194,361,556 บาท ดังนี้

1. โครงการเตรียมนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 จำนวน 5,816,747 บาท

2. โครงการเตรียมนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ณ ประเทศจีน ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 และโครงการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ประเทศฝรั่งเศส รวมจำนวน 123,704,861 บาท

3. โครงการเตรียมนักกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ ประเทศจีน ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติม จำนวน 64,839,948 บาท

โดยฝ่ายเลขานุการเห็นควรขออนุมัติให้ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งเอกสารเพิ่มเติมก่อนดำเนินการจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการไปยัง กกท. ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ขอรับการสนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม จากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

2. ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแนบเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้ตกลงกับสมาคมกีฬา กรณีที่มีการปรับลดงบประมาณ พร้อมทั้งให้ลงนามรับทราบทั้งสองฝ่าย ในเอกสารคำของบประมาณที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ทั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จะต้องให้ข้อมูลความคาดหวังเกี่ยวกับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันพร้อมด้วย

3.กรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ขอรับการสนับสนุน ฝ่ายเลขานุการ เห็นควรใช้ระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2559 ข้อ 37 โครงการใดไม่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่กองทุนได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการให้นำเสนอโครงการส่งเสิรมและพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งวงเงินการสนับสนุนขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าที่จะได้รับอีกครั้ง

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารกองทุนตามที่ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดไว้ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการให้ผู้จัดการกองทุน ประสานกับกรมสรรพากร เพื่อกำหนดมาตรการ การยกเว้นเงินภาษี รวมทั้งรับหลักการแนวทางการหารายได้ ซึ่งกองทุนจะนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนต่อไป

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
22 มิถุนายน 2563