ผู้จัดการกองทุน เน้นย้ำต่อที่ประชุมสมาพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ว่ากระบวนการการใช้เงิน ต้องเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนเท่านั้น

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เน้นย้ำต่อที่ประชุมสมาพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ว่ากระบวนการ การใช้เงิน ต้องเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนเท่านั้น โดยกองทุนจะไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง แต่จะพิจารณาจากโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ประชุมสมาพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งมีนายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน เชิญ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดต่างๆร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ให้ข้อคิดเห็นถึงกระบวนการใช้เงินของกองทุนที่ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเท่านั้น รวมถึงเรื่องรายได้ของกองทุนในปี 2563 ที่ไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงขอให้สมาพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่มีคณะกรรมการในแต่ละจังหวัด ช่วยกันกำหนดภารกิจ พันธกิจ และเป้าหมาย รวมทั้งหาข้อสรุปเพื่อดำเนินการ โดยคำนึงถึงภาพรวม และความสำคัญของโครงการต่างๆ ซึ่งทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยืนยันว่าจะไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง แต่จะพิจารณาจากโครงการที่สามารถพัฒนานักกีฬา และบุลคลากรกีฬาของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป โดยจะต้องมีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด ตามสภาวการณ์ที่ต้องใช้เงินอย่างจำกัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่ให้ไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้กระบวนการ การขอใช้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระบุไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของกองทุนว่าใครสามารถเป็นผู้ขอ และต้องยื่นเรื่องที่ใคร โดยการพิจารณาจะดูจากระเบียบของกองทุนเท่านั้น

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
26 มิถุนายน 2563