การเห็นชอบให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่ออนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 วงเงิน 35,000,000 บาท

พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่ออนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 วงเงิน 35,000,000 บาท เพื่อต้องการตอบแทนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และเป็นขวัญกำลังใจต่อการพัฒนาศักยภาพ และมิให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิต รวมทั้งมีความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการแข่งขันไปพร้อมๆกับการศึกษา ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาให้สมาคมกีฬาที่จะต้องพัฒนาเด็กนักกีฬาไปพร้อมกับการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2563 สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา จำนวน155 คน ขณะที่ผู้ขอรับทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดได้รับการพิจารณา จำนวน129 คน

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่ออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกและบรรเทาอาการเจ็บป่วยด้านร่างกาย ให้แก่นักกีฬาที่ทุพพลภาพจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 107,000 บาท ตามประกาศเรื่อง การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียกาย หรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ พ.ศ.2562 โดยขออนุมัติจัดซื้อรถวีลแชร์พร้อมเบาะลมสูญญากาศรองนั่ง ให้แก่นางสาวณัฎฐธิดา สุชาติพงศ์ นักกีฬายกน้ำหนักที่ทุพพลภาพจากการฝึกซ้อม สังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวสินจัย กุนไธสง อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลที่ทุพพลภาพจากการแข่งขัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพต่อไป

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
24 กรกฎาคม 2563