ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563(ทุนใหม่)

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนใหม่) ดังนี้

ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย >> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬา สหปท

ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด >>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬา สจ.