ขอเชิญชวน นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” มาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

375

ขอประชาสัมพันธ์ :                                                                                                         เรียน นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ขอแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับ เลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

พร้อมนี้ ขอเชิญชวน นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่มีสิทธิลงคะแนน มาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวัน เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สำนักงานกองทุน ชั้น 3)

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร หมายเลข และ มีสิทธิลงคะแนน สมาคมกีฬาจังหวัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ