ขอบเขตของงาน (TOR) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564