ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำกองทุนฯ