ผลการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

        ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

นายพิทักษ์ พลขันธ์ กรรมการ ในคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เปิดเผยถึงผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ว่าการเลือกตั้งในวันนี้ ตนได้รับมอบหมายจาก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้มาดูแลความเรียบร้อยของการเลือกตั้งฯ

        ตามที่ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า                “แห่งประเทศไทย” ได้หมดวาระลงแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ได้ประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2563 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 ที่ผ่านมา และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการฯ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ สำนักงานกองทุนฯ ชั้น 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ระหว่างเวลา 09.00- 12.00 น. โดยมีผู้สมัครเข้ามา 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และหมายเลข 2 ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย นั้น

“ผลการเลือกตั้งฯ ในวันนี้ มีผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 76 คน จากทั้งหมด 88 คน มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง 28 คน (เป็นบัตรดีทั้งหมด ไม่มีบัตรเสีย) คิดเป็นร้อยละ 36 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด ผลปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ได้ 25 คะแนน และหมายเลข 2. ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย ได้คะแนน 3 คะแนน

ทั้งนี้ ให้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันเลือก และหากไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการเลือกฯ จะนำเสนอ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกท. เพื่อทราบ และเสนอคณะกรรมการ กกท. เพื่อให้ความเห็นชอบ และหลังจากนั้นจะเสนอประธานกรรมการ กกท. ลงนามเพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป.