ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อแท็บเล็ต เพื่อรองรับการใช้งานของห้องประชุมและฝึกอบรมด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)