ความเห็นกฤษฎีกาเรื่องกรณีปรับปรุงประกาศกองทุน ให้ กกท.เป็นผู้มีสิทธิยื่นขอ งปม.กองทุน พ.ศ.2561