ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติการยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ.2560