ประกาศ คกก.กองทุนเรื่องหลักเกณฑ์..ดำเนินกิจกรรมกีฬา พ.ศ.2563