การสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปีการศึกษา 2561 สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย