การสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปีการศึกษา 2561 ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รอบที่ 1