หน้าแรก เกี่ยวกับกองทุน ยุทธศาสตร์กองทุนฯ

ยุทธศาสตร์กองทุนฯ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2568

วิสัยทัศน์ (vision)

“เป็นแหล่งทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนและเสริมสร้างระบบ กลไกการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้มีคุณค่า
อย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”

แหล่งทุน

          “คำสำคัญ”
• แหล่งทุน
หมายถึง แหล่งที่มาของเงินลงทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย
• เชิงยุทธศาสตร์
หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการกีฬาของประเทศที่มีความไม่แน่นอน
เพื่อกำหนดแนวทางการสนับสนุนและเสริมสร้างที่เหมาะสมที่สุด

            สนับสนุนและเสริมสร้าง
สนับสนุน
หมายถึง ส่งเสริม ช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติ นานาชาติ การสนับสนุนกีฬา
บุคลากรกีฬา สมาคมกีฬา “แห่งจังหวัด” และสมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางการกีฬา
เสริมสร้าง
หมายถึง การดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทำให้กิจกรรมการกีฬาเกิดมีขึ้น และเพิ่มพูนให้ดีขึ้น
หรือมากยิ่งขึ้น
• ระบบ กลไก
ระบบ
หมายถึง การจัดการกีฬาให้มีระเบียบ เข้ากัน เกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกันตามหลักการ
กลไก
หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการแนวปฏิบัติและปัจจัยต่างๆ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
• คุณค่า
หมายถึง การดำเนินพัฒนาการกีฬาของชาติที่มีประสิทธิภาพ หรือมูลค่าสูง
• ยั่งยืน
หมายถึง ความสามารถของการกีฬาของชาติ ในการดำรงสภาพอยู่ยาวนาน ต่อไปยังอนาคต ภายใต้
เงื่อนไขและข้อจำกัดตามวงจรการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก
• มูลค่าทางเศรษฐกิจ
หมายถึง มูลค่าของกิจกรรมทางการกีฬา ทางตรงและทางอ้อม ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากประสิทธิภาพ
จากการดำเนินการกิจกรรมทางการกีฬาของประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ

พันธกิจ (Missions)

1. การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ ในการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการกีฬาสู่การพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย ให้มีความยั่งยืน
2. การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา
โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง
3. การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์และสร้างเสริมการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา
และการออกกำลังของประชาชนไทย
4. การพัฒนาระบบและกระบวนการการบริหารจัดการกองทุน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ กกท.
และยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพื่อให้การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ ในการเสริมสร้าง ระบบ และ/หรือการบริหารจัดการกีฬา ได้แก่ การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย รวมถึงการพัฒนาและการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนโลยีการกีฬาให้เชื่อมโยงสอดรับกันอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทางการกีฬาของชาติ / วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพื่อให้การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลกากรกีฬา ได้แก่ ผู้ฝึกสอนกีฬ า ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารกีฬา แต่ละประเภทกีฬา ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคนิคใหม่ๆ โดยใช้ ความต้องการของนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง / วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพื่อให้การสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ของประชาชนชาวไทย ผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา / วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกองทุน อาทิ การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ กกท. และยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติ ตามเกณฑ์ของ SE-AM เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า