หน้าแรก เกี่ยวกับกองทุน คณะทํางานบริหารทุนฯ

คณะทํางานบริหารทุนฯ

คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศเป็นประธานอนุกรรมการ
2ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬาเป็นรองประธานอนุกรรมการ
3หัวหน้างานบัญชีและพัสดุกองทุนกีฬาเป็นอนุกรรมการ
4หัวหน้างานการเงินกองทุนกีฬาเป็นอนุกรรมการ
5นายศราวุธ ชอบจิตรเป็นอนุกรรมการ
6นางสาวปิยมน อิสโมเป็นอนุกรรมการ
7นางสาวรจนา เพียรสวัสดิ์เป็นอนุกรรมการ
8นางสาวอัญชณา อ่องลออเป็นอนุกรรมการ
9นางสาวภิม นครศรีเป็นอนุกรรมการ
10นางสาวสาวิตรี อิ่มแตงเป็นอนุกรรมการ
11หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
12นางสาวเงางาม สินสดวกเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13นางสาวศุภมาส โสดานิลเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14นางสาวปัทมา ชอบใหญ่เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

( National Sports Development Fund )
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย ในการแข่งขัน "โอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020"

เกี่ยวกับกองทุน